Organitzador: Fundació Aspace Catalunya.

Entitat col·laboradora: Ramon Molinas Foundation.

Calendari d’implementació: 01/07/2019 – 30/04/2020.

 

Els instruments d’avaluació cognitiva promouen el desenvolupament de les capacitats de les persones amb paràlisi cerebral o altres trastorns del neurodesenvolupament

La Ramon Molinas Foundation ha col·laborat amb la Fundació Aspace Catalunya amb la finalitat d’actualitzar els instruments d’avaluació psicològica i neuropsicològica de l’entitat. Els instruments d’avaluació tenen l’objectiu de detectar dificultats cognitives de forma precoç per tal de promoure el desenvolupament de les capacitats de les persones amb paràlisi cerebral o altres trastorns del neurodesenvolupament. La iniciativa permet realitzar diagnòstics acurats, així com obtenir dades objectives del seu desenvolupament cognitiu.

Les persones amb paràlisi cerebral o altres trastorns del neurodesenvolupament acostumen a presentar dificultats a nivell cognitiu des de la primera infància. Les eines d’avaluació cognitiva s’empren en aquells infants en els qui se sospita un risc de desenvolupament anòmal. D’aquesta manera, els instruments faciliten una actuació primerenca i preventiva, atenuant i detectant les mancances i capacitats de l’infant. En el cas dels nens i adolescents en edat escolar, els instruments d’avaluació són útils per adaptar els continguts i les metodologies a les seves necessitats específiques. D’altra banda, en edats adultes serveixen per identificar el procés maduratiu i per revelar el deteriorament o el progrés de certes capacitats.

La col·laboració entre la Ramon Molinas Foundation i la Fundació Aspace Catalunya ha permès millorar els serveis de salut de l’entitat. Una de les principals tasques del Servei d’Atenció Ambulatòria i del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) de la Fundació Aspace Catalunya, que atenen a gairebé 2.500 persones anualment, és l’avaluació i el diagnòstic. Amb l’objectiu d’atendre els pacients amb eficàcia, és cabdal comptar amb els instruments més adients per tal d’obtenir dades objectives sobre les seves capacitats que permetran dissenyar la intervenció i el seguiment que millor s’adeqüi a les seves característiques. Així mateix, l’exploració psicològica és imprescindible per poder tramitar el Reconeixement del Grau de Discapacitat (RGD).

 

Un miler de persones es beneficiaran dels vuit instruments, anualment

El Servei d’Atenció Ambulatòria i del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) de la Fundació Aspace Catalunya realitzen gairebé un miler d’avaluacions a l’any. La iniciativa permetrà realitzar diagnòstics acurats gràcies a l’actualització de les Escales de Desenvolupament Infantil de Bayley-III, McCarthy d’Aptituds i Psicomotricitat per a Nens (MSCA), d’Intel·ligència de Wechsler per a Infants (WPPSI-IV), d’Intel·ligència de Wechsler per a Nens (WISC-V), d’Intel·ligència de Wechsler per a Adults (WAIS-IV), No Verbal d’Aptitud Intel·lectual de Wechsler (WNV), de la Bateria Neuropsicològica Infantil (NEPSY-II) i el Test Leiter-3.

 

La paràlisi cerebral, un trastorn irreversible però no degeneratiu

La paràlisi cerebral és un trastorn permanent del desenvolupament psicomotriu que causa una limitació de l’activitat de la persona afectada. És un trastorn irreversible però no degeneratiu. És a dir, acompanya als afectats durant tota la seva vida per bé que no s’agreuja. Tot i que no existeix cap cura, els símptomes associats a la paràlisi cerebral poden ser tractats i és possible aconseguir un cert grau de desenvolupament en les àrees motores, cognitives, lingüístiques i socials gràcies a l’estimulació i a l’aprenentatge.

En un 94% dels casos, les lesions que provoquen la paràlisi cerebral es poden adquirir des del període fetal fins als quatre anys de vida d’un infant. El 6% restant respon a trastorns produïts per un accident, per un trauma o per una malaltia. A Catalunya hi ha més de 14.000 persones amb paràlisi cerebral. Se’n registren entre dos i tres casos per cada 1.000 nounats, fet que implica la detecció d’entre 120 i 150 casos nous cada any. A l’Estat Espanyol hi ha 120.000 persones amb aquest trastorn.

 

La Fundació Aspace Catalunya, una entitat de referència en el camp de la paràlisi cerebral i altres patologies del desenvolupament neurològic

La Fundació Aspace Catalunya és una entitat sense ànim de lucre fundada l’any 1961. La institució va néixer fruit de la voluntat d’un grup de pares amb infants afectats per paràlisi cerebral amb la determinació de promoure la investigació, el diagnòstic, la rehabilitació, l’educació i el suport a les persones que presenten aquest trastorn o altres patologies del desenvolupament.

Set anys després de la seva constitució va ser declarada d’utilitat pública. Actualment, amb gairebé 60 anys de trajectòria, la Fundació Aspace Catalunya s’ha posicionat com un referent en el si de la societat catalana. Amb el compromís de divulgar el coneixement adquirit durant la seva activitat quotidiana, l’entitat dona suport a les persones amb paràlisi cerebral o altres patologies del desenvolupament neurològic durant tota la seva vida, proporcionant una atenció integral.

 

Enllaços d’interès:

Pàgina web de la Fundació Aspace Catalunya.