Acció social

La Ramon Molinas Foundation (RMF), a través del seu programa d’acció social, està compromesa amb la societat a la qual pertany i desenvolupa diferents iniciatives per pal·liar les desigualtats que pateixen les persones i els col·lectius més desfavorits.

Per fomentar la integració social, la RMF proporciona formació específica, aporta el material necessari i col·labora econòmicament a través de programes propis o cultivant sinèrgies amb altres actors destacats del sector.

Des de l’any 2012, la Ramon Molinas Foundation ha participat en 75 projectes, ha col·laborat amb 29 entitats i ha destinat més d’un milió d’euros a programes d’aquest camp d’actuació. Les actuacions han beneficiat a diferents col·lectius en risc d’exclusió social: persones amb discapacitats intel·lectuals, nens i adolescents amb problemes socioeconòmics, dones maltractades o pacients en fase final de vida en situacions de vulnerabilitat, entre d’altres.

L’àrea d’acció social vol posar especial atenció a aquelles desigualtats vinculades amb l’accés a la tecnologia i que accentuen la denominada escletxa digital, protagonitzant d’aquesta manera una nova via d’exclusió. No obstant això, aquesta línia d’actuació es regula en funció de les demandes socials que la Ramon Molinas Foundation percep a mesura que la societat va evolucionant.