Organitzadors: Fundació Esmen i uTOpia Barcelona.

Entitat col·laboradora: Ramon Molinas Foundation.

Calendari d’implementació: 01/11/2017 – 06/07/2018.

 

El Teatre de l’Oprimit com a eina d’integració social de les persones amb discapacitat intel·lectual

La Ramon Molinas Foundation ha col·laborat per tercer any consecutiu amb la Fundació Esmen i uTOpia Barcelona amb l’objectiu de fomentar la integració social de les persones amb discapacitat intel·lectual gràcies als beneficis de la pràctica de les arts escèniques. Un total de 40 usuaris de la llar-residència Albatros, propietat de la Fundació Esmen, han gaudit d’una iniciativa que s’emmiralla en una tendència teatral denominada Teatre de l’Oprimit, que va ser creada per Augusto Boal a la dècada dels anys 60 del segle XX. En el cas que ens ocupa, aquest corrent teatral analitza l’opressió que pateixen les persones amb discapacitat intel·lectual i utilitza la pedagogia com a mecanisme d’alliberament i com a eina de transformació social. Per mitjà d’un reguitzell de tècniques que comprenen jocs i dinàmiques de grup, els participants són capaços de reflexionar i d’analitzar les opressions a les que estan sotmesos per tal de combatre-les i convertir-se en protagonistes de les seves pròpies vides.

El taller teatral, que ha distribuït als participants en dos grups en funció de la seva autonomia, ha tingut una durada de vuit mesos i ha donat veu a les persones amb discapacitat intel·lectual gràcies a les tècniques escèniques. Aquest fet els ha permès generar noves formes de compartir, de comunicar-se i d’engendrar idees que els ajudaran a ser més resolutius i autònoms. Així mateix, els ha concedit l’oportunitat d’abordar la resolució de conflictes des de l’autocontrol, l’autoconfiança i l’estima.

Els usuaris de la llar-residència Albatros van posar de manifest les seves possibilitats creatives i artístiques en les 12 edicions anteriors del taller de teatre. Aquest fet ha ajudat a consolidar la iniciativa com un dels pilars de la seva activitat vital.

 

La fotografia, la música, el ritme i les arts plàstiques entren a escena per construir l’espectacle

La creació teatral del taller és multidisciplinària. S’empren diferents tècniques amb l’objectiu de maximitzar l’art com a eina per la participació i la transformació social. La fotografia, la música, el ritme i les arts plàstiques esdevenen vehicles essencials en el procés de producció artística. Ajuden a fer que la temàtica de l’espectacle que es representarà emergeixi gràcies a les improvisacions realitzades en les sessions setmanals.

Cada participant viu la seva pròpia quotidianitat i la seva pròpia realitat amb una mirada única i personal. En aquest punt pren rellevància la fotografia. Aquesta percepció única és captada mitjançant les instantànies que cada un d’ells realitza amb una càmera de fotografies per, posteriorment, ser transformada en un producte artístic. La música i el ritme, per una altra banda, són útils per indagar les opressions dels participants. A través d’un determinat so o cadència els beneficiaris de l’actuació es transporten a diferents estats d’ànim que ajuden crear diverses atmosferes que serveixen per construir l’espectacle. Finalment, les arts plàstiques s’expressen per mitjà de la investigació dels diferents materials, colors, textures i formes que es poden trobar a l’entorn de la residència. El paper, la sorra, les fulles seques, la pintura acrílica o qualsevol material que permeti ser reciclat pot ajudar a descobrir una metàfora on cada participant reflecteix les seves opressions.

El taller de teatre aposta per llenguatges innovadors que despertin la creativitat i la capacitat de producció cultural dels participants. Algunes de les trames argumentals de les passades edicions de la iniciativa, sorgides com a resultat d’aquest mètode, van ser la precarietat laboral que pateixen les persones amb discapacitat, les relacions afectives entre els membres del col·lectiu, la relació amb la família i la violència, entre d’altres. L’actuació culminarà el proper mes de juliol amb una representació teatral davant d’uns 300 familiars i amics.

 

La llar-residència Albatros, una residència que alberga a persones amb discapacitat intel·lectual que necessiten una llar

La llar-residència Albatros ofereix un servei residencial permanent adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual que necessiten una llar. Aquest servei s’ofereix un cop ha esdevingut poc aconsellable que visquin de forma autònoma a conseqüència de la seva discapacitat, per la manca de família o per no disposar de condicions sociofamiliars o assistencials adequades.

El principal objectiu del centre és assegurar un nivell de vida digne als seus usuaris. Per materialitzar-ho, la llar-residència facilita un entorn substitutiu del domicili familiar. Un ambient adequat i adaptat a les necessitats d’assistència i al conjunt de les activitats de la vida diària, atenent les necessitats de cada persona i tenint en compte el tractament corresponent i la patologia de cadascun dels usuaris.

La llar-residència Albatros està formada per un equip multidisciplinari integrat per una directora tècnica, una treballadora social, professionals d’atenció directa i un responsable higiènic sanitari. Els professionals del centre procuren afavorir el manteniment o la recuperació del màxim grau d’autonomia personal i social dels seus usuaris. Aquesta situació s’aconsegueix mitjançant l’adquisició d’hàbits d’autonomia personal, la promoció de la capacitat de relació social i contextual i el desenvolupament de la creativitat i de la iniciativa personal.

L’equip multidisciplinari d’Albatros s’encarrega d’organitzar les activitats que donen resposta a les necessitats individuals i socials dels usuaris. Aquestes comprenen des del recolzament de les activitats de la vida quotidiana ─cura personal, organització de la convivència o hàbits i normes─ fins a la programació d’activitats de caràcter formatiu, d’oci i temps lliure. A banda del taller de teatre, els usuaris de la llar-residència participen en tallers de dansa i cuina, sortides culturals a museus i al cinema, jocs de taula o esports.

 

La Fundació Esmen i uTOpia Barcelona, una sinèrgia que apropa a les persones amb discapacitat intel·lectual a les arts escèniques

La Fundació Esmen és una entitat privada sense ànim de lucre dedicada a l’atenció de les persones amb discapacitat intel·lectual. Creada l’any 1997, el seu objectiu principal és promoure, fomentar i seguir la rehabilitació integral, així com tenir cura i protegir adults amb problemes psicològics, alteracions de la personalitat i dificultats d’integració familiar i social mitjançant el desenvolupament de les seves facultats intel·lectuals i humanes, reforçant la seva personalitat, integrant la seva afectivitat i promovent la seva sociabilitat.

A banda de la llar-residència Albatros, la Fundació Esmen disposa del Centre Ocupacional La Gavina i del Centre Especial de Treball Pingüinet. El Centre Ocupacional La Gavina és un servei d’atenció diürna que es planteja com una alternativa a la integració laboral d’aquelles persones amb discapacitat intel·lectual que tenen dificultats per introduir-se al mercat laboral. Així mateix, el Centre Especial de Treball Pingüinet també és un servei d’atenció diürna que vetlla per la integració sociolaboral de les persones amb discapacitat intel·lectual. Pingüinet està format per persones amb discapacitat, coordinades per personal qualificat, i ofereix els serveis de neteja, en sec o en aigua, i de planxat a tota l’àrea metropolitana de Barcelona.

uTOpia Barcelona, per una altra banda, és una organització d’arts escèniques que fomenta i apropa el Teatre de l’Oprimit a la societat. És un espai de creació artística i de diàleg entre les persones que busca generar un canvi social.

 

Enllaços d’interès:

Pàgina web de la Fundació Esmen.

Pàgina web d’uTOpia Barcelona.