Organitzador: Fundación Soñar Despierto.

Entitat col·laboradora: Ramon Molinas Foundation.

Calendari d’implementació: 01/01/2020 – 31/12/2020.

 

Educar Somriures, una iniciativa que brinda suport educatiu i emocional a menors tutelats amb l’objectiu de fomentar la seva integració social

La Ramon Molinas Foundation ha col·laborat amb la Fundación Soñar Despierto amb la finalitat d’acompanyar i donar suport als menors provinents de famílies desestructurades i ambients marginals que viuen sota la guarda i custòdia de l’administració en centres d’acolliment, centres oberts o centres residencials. La cooperació entre les dues entitats ha permès desenvolupar el programa Educar Somriures.

La iniciativa de la Fundación Soñar Despierto brinda suport educatiu i emocional als infants i adolescents tutelats amb la finalitat de garantir un nivell escolar adequat per al seu desenvolupament i per la seva integració social. Educar Somriures fomenta que adquireixin els coneixements, les habilitats socials i els hàbits d’estudi necessaris a tals efectes. El programa es vertebra mitjançant dues línies de treball: classes de reforç personalitzades i activitats extraescolars i de lleure.

 

Un total de 576 infants i adolescents han participat en la iniciativa al llarg del 2020

Un total de 576 menors d’entre 8 i 18 anys han participat en la iniciativa al llarg del 2020. D’aquests, 450 han provingut de 24 Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE) i 126 de 9 centres oberts d’arreu de Catalunya. Els responsables dels centres on resideixen estableixen aquells infants i adolescents que necessiten reforç escolar i activitats de lleure, i els motius i el tipus d’intervenció que precisen, i ho comuniquen a la Fundación Soñar Despierto.

L’entitat, gràcies a l’atenció personalitzada de gairebé 200 voluntaris que esdevenen referents pels menors, condueix la intervenció en funció de les capacitats, característiques i necessitats de cadascun dels participants, desenvolupant un pla de treball dissenyat per l’educador del seu centre. La iniciativa vetlla per evitar que abandonin el sistema educatiu i per afavorir la igualtat d’oportunitats. Així mateix, Educar Somriures esdevé una eina de prevenció i atenció davant de situacions de risc.

 

A Catalunya, 7.400 menors viuen emparats sota la custodia de la DGAIA amb la finalitat que puguin desenvolupar-se adequadament

A Catalunya hi ha 7.400 menors que viuen sota la guarda i custòdia de la Direcció General d’Atenció a la Infància de la Generalitat (DGAIA) degut a que els seus pares tenen denegades les capacitats parentals. Són infants i adolescents que han patit desprotecció i maltractament. Davant d’aquesta situació, la DGAIA retira la guarda als pares i empara a aquests menors sota el seu sistema de protecció amb la finalitat de garantir que puguin desenvolupar-se adequadament mentre les seves famílies no recuperin o adquireixin aquesta habilitat parental.

El 45,7% dels infants i adolescents que viuen amb una mesura protectora de la Generalitat ho fan acollits en famílies. La resta ho fa en centres residencials. Dels que conviuen en famílies, un 64% ho fa en família extensa (es confia la guarda a un familiar directe), un 25% ho fa en família aliena i l’11% restant es troba en situació d’acolliment preventiu. La resta dels menors tutelats, el 54,3%, viuen acollits en centres residencials, principalment en els Centres Residencials d’Acció Educativa que hi ha arreu del territori català (en el 54% dels casos) i en centres d’acolliment (23%).

El sistema de protecció de la Generalitat de Catalunya té com a objectiu assegurar que aquests menors rebin una bona atenció, atenent les seves necessitats materials, emocionals, educatives, de socialització, de salut i de lleure. Així mateix, garanteix que els infants i adolescents tutelats compleixin els seus deures i té la finalitat d’apoderar-los per tal que adquireixin autonomia personal pel seu futur.

No obstant, la situació personal dels joves incideix en el seu rendiment acadèmic. El 80% dels menors tutelats no obté el graduat escolar. D’altra banda, només el 32% dels joves que es troben en aquesta situació estan en el curs que els correspondria als 15 anys, vers el 73,6% de la resta d’escolars. L’escletxa formativa s’amplia a mesura que n’augmenta l’edat. Només 1 de cada 10 joves tutelats es matricula a la universitat, mentre que de la resta d’estudiants se n’hi matriculen 6 de cada 10.

 

La Fundación Soñar Despierto, una entitat que vetlla per assolir la plena integració dels infants i dels adolescents que provenen d’ambients marginals i de famílies desestructurades

La Asociación Juvenil Soñar Despierto és la llavor de la Fundación Soñar Despierto. Fundada l’any 1998 a la ciutat mexicana de Monterrey, l’entitat va néixer amb la finalitat de donar resposta a la situació d’extrema pobresa i de marginació que patien una part dels nens i dels joves que l’habitaven. La voluntat de l’Asociación Juvenil Soñar Despierto era apoderar-los per tal que poguessin aspirar a un futur amb oportunitats.

Dos anys més tard, un grup de persones joves es van unir amb l’objectiu de replicar el model de l’organització de la capital de l’Estat de Nuevo León, a Barcelona. Sota el nom de Fundación Soñar Despierto, l’entitat es va fundar amb la missió d’assolir la plena integració social dels infants i dels adolescents que provenen d’ambients marginals i de famílies desestructurades per mitjà de programes i projectes eficaços en el suport a l’educació i a la incorporació al món laboral.

 

Enllaços d’interès:

Pàgina web de la Fundación Soñar Despierto.