Organitzador: Associació per la Vida Independent (AVI).

Entitat col·laboradora: Ramon Molinas Foundation.

Calendari d’implementació: 01/01/2019 – 31/12/2019.

 

Millorar la qualitat de vida i l’autonomia de les persones grans amb dependència, discapacitat i en situació de vulnerabilitat socioeconòmica, l’objectiu de la iniciativa

La Ramon Molinas Foundation ha col·laborat amb l’Associació per la Vida Independent (AVI) amb la finalitat de millorar la qualitat de vida i de promoure l’autonomia de les persones grans amb dependència, discapacitat i en situació de vulnerabilitat socioeconòmica. La iniciativa, que es duu a terme a la ciutat de Barcelona, valora als beneficiaris de l’actuació de forma integral tenint en compte el seu quadre clínic, el seu estat psicològic i l’entorn en el que viuen per tal de brindar-los solucions personalitzades.

Els beneficiaris de l’actuació són persones grans derivades pels Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona que no poden realitzar les activitats bàsiques de la vida diària, que no disposen de recursos econòmics i que requereixen d’ajuda immediata. La iniciativa, que ha atès a 50 persones durant l’any 2019 i que compta amb la col·laboració d’altres entitats i institucions, prescriu i proporciona productes de suport i realitza adequacions a les llars de les persones grans. A banda de millorar la qualitat de vida i de promoure l’autonomia, el programa els permet viure amb seguretat i dignitat, al seu propi domicili.

 

El procés de prescripció de productes de suport i de realització d’adequacions a les llars

Després de la derivació dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona, l’Associació per la Vida Independent realitza la primera trucada i recull les necessitats i les limitacions que presenta l’usuari en el seu dia a dia. A continuació, es programa una visita al Centre de Vida Independent (CVI) que l’entitat té a la ciutat comtal. Durant la visita a les instal·lacions, s’ensenyen, s’expliquen i es valoren els productes de suport més adequats per la mobilitat, les activitats bàsiques de la vida diària, la comunicació i la seguretat. Els productes de suport són ginys especialment concebuts per prevenir, per promoure l’autonomia de les persones que tenen qualsevol limitació i per facilitar les tasques dels cuidadors.

Un cop acabada la visita, es programa una trobada al domicili de l’usuari per estudiar la idoneïtat dels productes de suport aconsellats i per estimar, paral·lelament, la realització d’adequacions a la llar. Pel que fa a aquesta tipologia d’intervencions, es tracta d’adaptar l’interior dels habitatges, en el cas que sigui necessari, eliminant les barreres arquitectòniques per facilitar l’autonomia personal en la realització de les activitats bàsiques de la vida diària. Aquestes actuacions són més complexes, requereixen un temps d’execució més llarg i representen un cost econòmic elevat.

Per realitzar les adaptacions a les llars, l’Associació per la Vida Independent disposa d’un equip de professionals experts, que valora les necessitats de cada persona per tal que les actuacions s’ajustin a la seva realitat i a la de la seva família. L’equip de la iniciativa està format per professionals de diferents àmbits: fisioterapeutes, logopedes, pedagogs, terapeutes ocupacionals, treballadors socials i arquitectes, que garanteixen les intervencions en la vessant funcional i en la vessant constructiva. Així mateix, l’entitat tramita els requisits administratius i s’encarrega de la contractació de l’empresa que executa les reformes. Per últim, els professionals de l’Associació per la Vida Independent formen als beneficiaris de l’actuació sobre els productes de suport proporcionats i en realitzen un seguiment.

 

Donar resposta a les necessitats actuals amb la mirada als futurs canvis demogràfics

Un estudi de l’Oficina del Cens dels Estats Units d’Amèrica, un organisme que té com a objectiu principal proporcionar dades de qualitat sobre la població i l’economia, alertava sobre el creixement del segment de persones que tenen més de 65 anys respecte a la població mundial. Al 2012, quan la població mundial va arribar als set mil milions d’habitants, 562 milions de persones (un 8%) tenien 65 anys o més. Tres anys més tard, al 2015, aquest segment de població va augmentar en 55 milions de persones arribant al 8,5% del total dels habitants del planeta. Tenint en compte la caiguda de la taxa de natalitat, l’augment de l’esperança de vida i la piràmide de població, l’organisme vaticina que l’entramat de persones de més de 65 anys conformarà el 16% de la població mundial al 2050. Cal posar especial atenció a Europa, on aquest percentatge serà del 27,8% respecte a la població total.

En la mateixa tessitura, l’Institut d’Estudis Econòmics comunicava que l’Estat Espanyol és el tercer país de la Unió Europea amb un major número de persones que superen els 80 anys, per darrera d’Itàlia i de Grècia. La publicació, creada a partir de les dades de Population: Structure Indicators, de l’Eurostat, manifestava que la mitjana d’habitants que superaven aquesta franja d’edat havia passat d’un 3,5% l’any 2001, a un 5,1% l’any 2014. Segons les projeccions extretes de les xifres de l’oficina europea d’estadística, el percentatge podria arribar al 12,3% l’any 2080.

Les referències anteriors denoten que la societat s’enfronta a un canvi demogràfic que requereix actuacions importants en l’àmbit de la convivència, de la integració i del benestar de les persones grans. Mantenir l’autonomia i la independència és l’objectiu de l’envelliment actiu. Segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), l’envelliment actiu és el procés d’optimització d’oportunitats de salut, participació i seguretat amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida a mesura que les persones es fan grans.

La independència funcional és un dels aspectes que més es relaciona amb la qualitat de vida. L’aparició i l’agreujament de limitacions per realitzar activitats bàsiques de la vida diària és l’origen del desenvolupament de les situacions de dependència. A l’Estat Espanyol, el 24,31% de les persones grans manifesta tenir discapacitats en aquestes activitats segons revela l’Enquesta de Discapacitat, Autonomia Personal i Situacions de Dependència que l’Institut Nacional d’Estadística (INE) va realitzar l’any 2008. A Catalunya, la taxa de persones grans amb discapacitat en les activitats bàsiques de la vida diària és del 20,73%. Pel que fa a Barcelona, segons dades de l’any 2016 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, hi ha un total de 66.566 persones de més de 65 anys amb discapacitat.

 

L’Associació per la Vida Independent, una entitat creada al 2007 amb la voluntat de promoure l’ús dels productes i les tecnologies de suport

L’Associació per la Vida Independent és una associació sense ànim de lucre creada l’any 2007 per Mutual Médica i Mutuam per promoure l’ús dels productes i les tecnologies de suport amb la finalitat de millorar la qualitat de vida i l’autonomia de les persones grans, del col·lectiu de persones amb discapacitat o d’aquelles persones que tenen qualsevol tipus de dependència.

L’entitat va inaugurar l’any 2008 el Centre de Vida Independent amb la finalitat de materialitzar la seva missió i d’esdevenir un referent en la promoció de l’autonomia personal a Catalunya. L’equipament, ubicat a Barcelona, disposa de tres àrees. L’Àrea d’Habitatge reprodueix l’entorn d’una llar de forma fidedigna per assessorar i oferir productes i tecnologies de suport en el marc d’un habitatge digital accessible. En segon lloc, l’Àrea d’Atenció Personalitzada brinda una atenció enfocada a les necessitats de cadascun dels usuaris de l’entitat. Finalment, el CVI disposa de l’Àrea d’Investigació i de Serveis on es desenvolupen programes d’investigació aplicats a l’assistència o al suport de les persones.

 

Enllaços d’interès:

Pàgina web de l’Associació per la Vida Independent.