Organitzador: Fundació Apip-Acam.

Entitat col·laboradora: Ramon Molinas Foundation.

Calendari d’implementació: 01/07/2013 – 30/06/2014.

 

Un projecte per reduir l’escletxa digital dels col·lectius amb risc d’exclusió social

La Ramon Molinas Foundation participa en el programa Noves tecnologies i exclusió social impulsat per la Fundació Apip-Acam, una entitat compromesa amb la societat i que proporciona suport a aquelles persones i famílies en situacions de necessitat. El programa té la voluntat d’aprofitar els trets positius de les noves tecnologies de la informació i la comunicació per afavorir la integració social dels col·lectius que atén la institució i reduir d’aquesta manera l’escletxa digital.

La Fundació Apip-Acam porta anys experimentant amb els beneficis que suposa treballar amb les xarxes informàtiques. Les persones ateses en els diferents programes de l’entitat que han accedit a l’ús d’ordinadors amb accés a Internet n’han sortit afavorides. És per aquest motiu que l’acció plantejada per la Fundació Apip-Acam és ampliar i adaptar els espais per l’accés a la informàtica en cadascun dels seus centres en funció de les necessitats del col·lectiu que s’hi atén.

L’accés a aquest servei serà útil per als estudis, com a un mitjà de comunicació visual o mitjà d’escriptura, com a accés al mercat laboral, com a estimulació visual, auditiva o perceptiva o com un sistema alternatiu comunicació. Per als centres formatius i d’inserció de la Fundació Apip-Acam, per exemple, aquest servei és imprescindible per fomentar l’alfabetització digital. El domini de l’ofimàtica és essencial en gairebé qualsevol lloc de treball. En canvi, per a les persones amb alguna discapacitat severa l’experiència amb la informàtica serà profitosa a nivell comunicacional, per a l’estimulació visual o per alfabetitzar. La finalitat general de la intervenció és generar experiències significatives de creixement mitjançant les noves tecnologies.

No obstant això, el programa també té un altre objectiu: crear una extranet. En primer lloc, aquesta eina permetrà crear una base de dades amb els perfils dels usuaris que en proporcionarà un accés personalitzat. En segon lloc, servirà com un instrument de comunicació entre les famílies i els professionals dels centres residencials per a discapacitats. Els familiars dels usuaris tindran un accés privat i personalitzat on podran mantenir una relació més propera i participar del dia a dia de la institució.

 

Apip-Acam, una unió de dues entitats amb la voluntat de consolidar-se

La Fundació Apip-Acam va néixer fruit de la unió de dues associacions: Apip i Acam. Les dues entitats, amb una experiència de més de vint-i-cinc anys cadascuna en el teixit associatiu, van decidir consolidar les seves estructures amb la creació d’una fundació per actuar amb més capacitat i professionalitat.

L’entitat està compromesa amb la societat i proporciona suport a aquelles persones i famílies  en situacions de necessitat, ja sigui socioeconòmica o de dependència física o intel·lectual. La diversitat dels seus usuaris fa que la Fundació Apip-Acam destini els seus recursos a projectes molt diversos com per exemple: l’adaptació d’habitatges de persones en edat avançada amb problemes de mobilitat, la formació ocupacional de joves amb dificultats d’integració laboral, l’atenció residencial i assistència de persones amb discapacitat, el suport a les dones en situacions de risc o l’atenció sociosanitària de persones amb problemes de salut mental, entre molts altres.

 

L’escletxa digital, una nova forma d’exclusió social

L’escletxa digital és una nova forma d’exclusió social. És aquella diferència socioeconòmica entre els col·lectius que tenen accés a les noves tecnologies de la informació i la comunicació i aquells que no. L’objectiu de la Ramon Molinas Foundation en la seva àrea d’acció social és superar aquest obstacle, sobretot en aquells col·lectius que ja es veuen afectats per alguna limitació física, econòmica o social. Persones que pateixen, aleshores, una doble exclusió social.

La reducció de l’escletxa digital mitjançant la potenciació de programes encaminats cap a l’aprenentatge de les noves tecnologies de la informació i la comunicació dota als col·lectius en risc d’exclusió social d’habilitats i eines efectives per a la seva integració, tant social com laboral.

A l’Estat Espanyol, l’escletxa digital és palpable. Un estudi de l’Instituto Nacional de Estadística (INE) va revelar que un 27% dels ciutadans de l’Estat d’entre 16 i 74 anys mai s’havien connectat a Internet. Tot i això, cap estament públic ha segmentat aquesta xifra en funció dels col·lectius en risc d’exclusió social. Tanmateix, de ben segur que aquesta xifra presentada per l’INE augmentaria.

 

Enllaços d’interès:

Pàgina web de la Fundació Apip-Acam.