La iniciativa vetlla per evitar que abandonin el sistema educatiu i per afavorir la igualtat d’oportunitats.

A Catalunya hi ha 7.400 menors que viuen sota la guarda i custòdia de la Direcció General d’Atenció a la Infància de la Generalitat (DGAIA). Són infants i adolescents que han patit desprotecció i maltractament i que l’administració empara amb la finalitat de garantir que puguin desenvolupar-se adequadament mentre les seves famílies no recuperen o adquireixen l’habilitat parental.

La seva situació incideix en el seu rendiment acadèmic. El 80% dels menors tutelats no obté el graduat escolar. D’altra banda, només el 32% dels joves que es troben en aquesta situació estan en el curs que els correspondria als 15 anys, vers el 73,6% de la resta d’escolars. L’escletxa formativa s’amplia a mesura que n’augmenta l’edat. Només 1 de cada 10 joves tutelats es matricula a la universitat, mentre que de la resta d’estudiants se n’hi matriculen 6 de cada 10.

Amb la finalitat d’apoderar-los i de garantir un nivell escolar adequat per al seu desenvolupament i per la seva integració social, la Fundación Soñar Despierto duu a terme Educar Somriures. La iniciativa brinda suport educatiu i emocional als infants i adolescents tutelats per tal de fomentar que adquireixin els coneixements, les habilitats socials i els hàbits d’estudi necessaris a tals efectes. El programa es vertebra mitjançant dues línies de treball: classes de reforç personalitzades i activitats extraescolars i de lleure.

La Ramon Molinas Foundation col·labora amb la Fundación Soñar Despierto amb l’objectiu que 576 menors d’entre 8 i 18 anys participin en la iniciativa al llarg del 2020. Educar Somriures vetlla per evitar que abandonin el sistema educatiu i per afavorir la igualtat d’oportunitats. Així mateix, esdevé una eina de prevenció i atenció davant de situacions de risc. Per mitjà del programa, l’entitat dona una resposta integral a les necessitats dels menors tutelats atesos a través d’una intervenció coordinada i complementària entre els diversos agents públics i privats.

La Fundación Soñar Despierto va néixer l’any 2000 a Barcelona. Emmirallant-se amb una associació de la ciutat mexicana de Monterrey, l’entitat es va crear amb la missió d’assolir la plena integració social dels infants i dels adolescents que provenen d’ambients marginals i de famílies desestructurades per mitjà de programes i projectes eficaços en el suport a l’educació i a la incorporació al món laboral.

 

Més informació a Acció Social.

 

Enllaços d’interès:

Pàgina web de la Fundación Soñar Despierto.